حليم يوسف

نویسندگی، همچون قدم زدن بر روی آب عمیقی است، در حالی که شنا نمی‌دانی.

مانند این است که آتش به درونت افتاده باشد و تو جلویش را می‌گیری و نمی‌گذاری سر انگشتانت را بسوزاند.

نوشتن برای نویسنده، مانند اکسیژن مورد نیاز زندگی و زدودن غبار از روی نهال زیبای واقعیت پنهان، است.

نویسندگی به زبان کُردی،

نتیجۀ خشم و غضبِ فروخوردۀ 2700 سالِ گم شده در غبار است.

بيشتر