فهرست - Halim Youssef

خوش آمدید

هر یک از ما قصه‌ای داریم و هر یک از ما به شیوۀ خود با این قصه در ارتباط هستیم. ادبیات نیز چنین چیزی است (ادبیات نیز در بطن خود، مجموعه‌ای از قصه‌های بشریت است). ادبیات از همه دعوت می‌کند که در آن نقشی بازی کنند. قصه با اولین کلمۀ نوشته شدۀ نویسنده شروع می‌شود و با خوانش آخرین کلمه، از سوی خواننده، به پایان می‌رسد.

بيشتر